top of page

Cap endins (versión en castellano al final del texto en catalán)

Text elaborat per al catàleg de "Entre la fulla i la muntanya". Exposició de Paula Vicente Puiggròs a Institut d'Estudis Ilerdencs Lleida, Barcelona, ​​Espanya. 2024

En la dansa contacte dos o més cossos esdevenen un a través del diàleg entre els ritmes de la seva respiració i l’escolta enfocada a atendre el pes que s’entrega, el que es rep, en com ser suport i explorar altres maneres d’entregar-se sense abandonar-se. Saber-se contenir-sostenir mentre es conté-sosté a la vegada que s’és continguda-sostinguda.

 

En la recerca d’estratègies per investigar en la relació camp magnètic del planeta – respiració, se’m presenta Montserrat amb la força immesurable dels massissos rocosos de la Terra. Entre Montserrat i jo es desplega una relació lenta, exigent, un espai per activar l’escolta. Un encontre (trobada?) teixit en el respecte, la paciència, la persistència i la sorpresa. Una crida que m’ha convidat a explorar múltiples formes de relacionar-me amb la muntanya, de maneres tan variades com els interessos de les persones amb les que m’he involucrat durant el procés. En silenci, la intenció de cada una es revela en els instants compartits. Aproximar-nos expandeix les nostres estratègies de percepció, amplia la nostra perspectiva.

La meva primera sessió d’escalada va ser amb Paula i Celia. Amb elles, mentre aprenia a escalar, descobria la potència de la línia de vida, llaç entreteixit entre els temps muntanya i els temps humans dels qui escalen i dels qui van inserir els punts d'ancoratge. La corda és la connexió entre la persona a terra i qui, suspesa a l’aire, ascendeix a través de les esquerdes i les protuberàncies desplegades per Montserrat. 

Allò vital és ara fissura, rugositat. Cada suport és inhalació, cada avenç és exhalació. Respirar fa el camí, revela la ruta. El cos recorre al que ja sap. Res es pot donar per fet. S’aguditza l’escolta. S’amplifica el silenci i a l’aconseguir enfocar-se s’alleugereix la ment. Es dilueixen les pors, incerteses i idees fixes. La finitud i la petitesa humana desapareixen quan s’és muntanya, quan s’és aquell instant i res més. Escalar esdevé confluència d’intencions. Ruta d’accés a gestos de confiança, a les ganes d’explorar el món. Es permetre’s ser.

Estem aquí ara, entre la fulla i la muntanya, compartint el instant d’aquest text, rememorant, entre moltes coses, les protuberàncies i les esquerdes que han fet possible les sensacions de cossos que, en el silenci de l’argila, troben en cada vegada a la muntanya una paraula-sensació. Paraules que avui l’acompanyen a través d’aquesta lectura. Sensacions de trobades desplegades per Montserrat, de vegades en una família de porcs senglars creuant el camí, de vegades en cabres de banyes gegants observant-nos, de vegades en un conill esmunyedís, de vegades en una àguila sobre els nostres caps, de vegades en un corb planador, de vegades en formigues negres, de vegades en la boira, de vegades en sols afilats, de vegades en respiracions entretallades, de vegades en parapentistes, de vegades en albes blau profund, de vegades en llunyans molins de vent diluint-se en el vermell-taronja de la posta de sol, de vegades en estels fugaços, de vegades en una línia de vida entrellaçant temporalitats, de vegades en una esquerda protuberància cap endins. Sempre una exhalació muntanya, que a la vegada em rep, empeny els meus límits, que em permet escalar a través de les seves entranyes i em mostra, en el vertigen de la suspensió, la potència de vida a través de les seves esquerdes, els seus monticles. Una muntanya que em porta a reconèixer-me fràgil, que em convida a una trobada on al silenciar el meu propi jo em submergeixo en el plaer de contemplar l’altre, allò diferent, el que no sóc.

Hacia adentro

Texto elaborado para el catálogo de "Entre la hoja y el monte". Exposicion de Paula Vicente Puiggròs en Instituto de Estudios Ilerdenses Lleida, Barcelona, ​​España. 2024

En la danza contacto dos o más cuerpos devienen uno a través del diálogo entre los ritmos de su respiración y en la escucha enfocada en atender el peso que se entrega, el que se recibe, en cómo ser soporte y en explorar maneras para entregarse sin abandonarse: Saberse contener-sostener mientras se contiene-sostiene a la vez que se es contenida-sostenida.

En la búsqueda de estrategias para escudriñar en la relación campo magnético del planeta - respiración, se me presenta Montserrat con la fuerza inconmensurable de los macizos rocosos de la Tierra. Entre Montserrat y yo se despliega una relación lenta, exigente, un espacio para activar la escucha. Un encuentro tejido en el respeto, la paciencia, la persistencia y la sorpresa. Un llamado que me ha invitado a explorar múltiples maneras de relacionarme con la montaña, de formas tan variadas como los intereses de las personas con quienes me he involucrado durante el proceso. En silencio, la intención de cada una se revela en los instantes compartidos. Aproximarnos expande nuestras estrategias de percepción, amplía nuestra perspectiva.

Mi primera sesión de escalada fue con Paula y Celia. Con ellas, mientras aprendía a escalar, descubría la potencia de la línea de vida, lazo entretejido entre los tiempos montaña y los tiempos humanos de quienes escalan y de quienes insertaron los puntos de anclaje. La cuerda es la conexión entre la persona en tierra y quien, suspendida en el aire, asciende a través de las grietas y las protuberancias desplegadas por Montserrat.

Lo vital es ahora hendidura, rugosidad. Cada apoyo es inhalación, cada avance es exhalación. Respirar hace el camino, revela la ruta. El cuerpo recurre a lo que ya sabe. Nada se puede dar por hecho. Se agudiza la escucha. Se amplifica el silencio y al lograr enfocarse se aligera la mente. Se diluyen miedos, incertidumbre e ideas fijas. La finitud y pequeñez humana desaparecen cuando se es montaña, cuando se es ese instante y nada más. Escalar deviene confluencia de intenciones. Ruta de acceso a gestos de confianza, a las ganas de explorar el mundo. Es permitirse ser.

Estamos ahora aquí, Entre la hoja y la montaña, compartiendo el instante de este texto, rememorando, entre muchas cosas, las protuberancias y las grietas que han hecho posible las sensaciones de cuerpos que en el silencio de la greda encuentran en cada visita a la montaña una palabra-sensación. Palabras que hoy le acompañan a través de esta lectura. Sensaciones de encuentros desplegados por Montserrat, a veces en una familia de jabalíes cruzando el camino, a veces en cabras de cuernos gigantes observándonos, a veces en un conejo escurridizo, a veces en un águila sobre nuestras cabezas, a veces en un cuervo planeador, a veces en hormigas negras, a veces en neblina, a veces en soles afilados, a veces en respiraciones entrecortadas, a veces en parapentistas, a veces en amaneceres azul profundo, a veces en lejanos molinos de viento diluyéndose en el rojo naranja del atardecer, a veces en estrellas fugaces, a veces en una línea de vida enlazando temporalidades, a veces en una grieta-protuberancia hacia adentro. Siempre una exhalación montaña, que a la vez que me recibe, empuja mis límites, que me permite escalar a través de sus entrañas y me muestra, en el vértigo de la suspensión, la potencia de vida a través de sus grietas, de sus montículos. Una montaña que me lleva a reconocerme frágil, que me invita a un encuentro donde al silenciar mi propio yo me sumerjo en el placer de contemplar lo otro, lo diferente, lo que no soy.

bottom of page